ŠTA JE RIZIK U POSLOVANJU


Zakoni u EU rizik definiraju kao opasnost da u okviru poslovne aktivnosti mogu nastati gubici.

Njemački standard za izvještavanje o rizicima, rizik definira kao „ … mogućnost budućeg negativnog utjecaja na ekonomski položaj…“, pri čemu ekonomski položaj uključuje faktore koji utiču na sposobnost generiranja pozitivnog novčanog toka u budućem poslovanju.

Norma ISO 31000:2009 definira rizik kao „uticaj nesigurnosti na ciljeve, u našem slučaju ciljeve poslovanja“.
Rizik je također šansa da se nešto dogodi, što će imati utjecaj na ciljeve poslovanja, te predstavlja potencijalni problem, ili potencijalnu priliku.